Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle verkopen geschieden volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.
 2. Gelet op de aard van onze producten wordt geen enkele klacht van de koper nopens hoedanigheid, hoeveelheid of kwaliteit in overweging genomen indien ze niet schriftelijk per mail of brief binnen de 48 uur na de levering gedaan wordt. Niet overeenstemming van het geleverde moet op het ogenblijk van de levering/afhaling gemeld worden. Bij gegrond bevonden klacht, beperkt onze aansprakelijk zich tot het vervangen van de niet overeenstemmende goederen, met uitsluiting van enige vergoeding.
 3. Bovenvermeld ontslaat de klant onder geen beding om ook schriftelijk en dit per aangetekend schrijven binnen een redelijke termijn zijn klacht te formuleren. Alle klachten die worden geformuleerd en die niet voldoen aan deze criteria zullen niet aanvaard worden.
 4. Alle geplaatste bestellingen, hetzij per mail, telefonisch of via de website zijn bindend. Aanpassingen worden in de mate van het mogelijke doorgevoerd, indien deze per mail worden medegedeeld binnen de tijdsvork vermeld op onze site.
 5. Onze broodjeslunches voor vergaderingen worden geleverd in een speciaal voor KuDeTa BV ontworpen box. Indien klanten graag dergelijke box in hun bezit willen hebben, kunnen deze op eenvoudig verzoek bekomen worden aan de prijs van 25,00 € per stuk. Indien de box na een levering niet terug wordt overhandigd aan onze medewerkers, zullen wij hiervoor 25,00 € in rekening brengen en wordt de box eigendom van de klant.
 6. Bij klanten die systematsich één of meerdere facturen na de vervaldag betalen, wordt een prijsverhoging van 20% doorgevoerd op onze tarieven om onze administratieve- en bijkomende kosten te dekken.
 7. Onze facturen zijn contant betaalbaar in de hoofdzetel van KuDeTa BV, Bischoppenhoflaan 383 te 2100 Antwerpen (Deurne) behoudens andersluitend en schriftelijk  ondertekend beding door beide partijen.
 8. Factuurbedragen onder een minimum bedrag van 50 € excl. BTW worden vermeerderd met een administratiekost van 12 €.
 9. Bij ongemotiveerd gemis van betaling of van gegronde klacht op de vervaldag van de factuur wordt het bedrag ervan zonder enige ingebrekestelling met 12% verhoogd met een minimum van 250 €. Op het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldag een intrest van 12% ‘jaars van rechtswege opeisbaar, zonder enige verdere ingebrekestelling.
 10. De niet betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al onze openstaande facturen van rechtwege onmiddellijk opeisbaar.
 11. Bij het aanvaarden van onze producten verklaart de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
 12. Uitsluitend de betalings- en bestelvoorwaarden van KuDeTa BV zijn bindend voor al onze facturen en leveringen. Betalingsvoorwaarden die door de klant in bestelbons, bestellingen en gelijk welke andere communicatie worden vervat zijn ondergeschikt aan de algemene voorwaarden van KuDeTa BV. Louter de vermelding van andere betalingsvoorwaarden dan dewelke vervat zitten in de algemene verkoopsvoorwaarden van KuDeTa BV  doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigdheid van de verkoopsvoorwaarden van KuDeTa BV. De klant zal onder geen enkel beding aanspraak kunnen maken op zijn eigen verkoops- en/of betalingsvoorwaarden tenzij KuDeTa BV schriftelijk, hetzij per brief of mail, haar akkoord heeft gegeven.
  Klanten zullen onder geen beding verhaal kunnen maken door te verwijzen naar een mondeling of tefefonisch akkoord hieromtrent.
 13. Onze prijslijst van 01/06/2019 is bindend voor al onze facturen en vervangt alle voorgaande.
 14. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissment Antwerpen bevoegd.